Ochrona danych 

 • Wykorzystanie informacji

  Medena Rek Polska dziękuje za okazane zainteresowanie Ofertą zawartą na tej Stronie. Dostęp do niniejszej Strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom.
 • Prawa autorskie

  Wszelkie materiały (pliki, grafiki, teksty) zawarte na niniejszej Stronie podlegają ochronie praw autorskich i są własnością Medena Rek Polska lub ich autorów. Materiały te nie mogą być kopiowane, przetwarzane, publikowane, dystrybuowane lub udostępniane w żadnej innej formie bez zgody Medena Rek Polska lub innych podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do Strony. Treści zawarte na tej Stronie nie mogą być umieszczane na żadnej innej stronie internetowej.
 • Brak gwarancji i odpowiedzialności

  Medena Rek Polska dba o najwyższą jakość swoich usług, jak również o rzetelność przedstawionej na niniejszej Stronie Oferty, niemniej jednak Medena Rek Polska zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości, braki lub błędy treści tej Strony. Ponadto, informacje zawarte na niniejszej Stronie nie zawierają żadnej gwarancji ich kompletności, prawdziwości i aktualności. Treść Strony może ulec zmianie w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
  Medena Rek Polska nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe w związku z korzystaniem ze Strony, wykorzystywaniem treści zamieszczonych na Stronie lub innych stronach, do których zawiera ona odniesienia, w tym nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i inne awarie sytemu lub dostępu do informacji jak również za wirusy komputerowe.
  Medena Rek Polska ani żaden z podmiotów w jakikolwiek sposób z nią powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez korzystających ze Strony w związku z umieszczonymi na niej informacjami a treści zawarte na Stronie nie zawierają żadnych gwarancji zatrudnienia.
 • Dostarczone informacje

  Informacje przesyłane do Medena Rek Polska za pośrednictwem niniejszej Strony, które nie mają charakteru danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), nie są uważane jako poufne i podlegające ochronie własności; przez co mogą być wykorzystane przez Medena Rek Polska i podmioty z nią powiązane do dowolnych celów, co oznacza między innymi, iż mogą być modyfikowane, przetwarzane lub udostępniane.
  Przekazane przez Państwo dane osobowe (w szczególności takie jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko w takim zakresie, w jakim Medena Rek Polska została do tego upoważniona oraz jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa. Osobom, które przekazały Medena Rek Polska swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.
 • Dane firmy

  Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NR KRS: 0000051964
  NIP: 586-20-25-785
  kapitał zakładowy 50000 PLN